Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
 
. . . . .        . .. . . . . . .        . .. . . . . . .      . .        . .. . 
Λανθάνουσι δ' αυτούς τά τών Ελλήνων κατορθώματα, αφ' ών μή ότι γε φιλοσοφία, αλλά καί γένος ανθρώπων ήρξε.
.
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΓΝΩΣΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΗΘΙΚΗ
 
 
Ήν γάρ δή ποτε, ώ Σόλων, υπέρ τήν μεγίστην φθοράν ύδασιν η νύν Αθηναίων ούσα πόλις αρίστη πρός τε τόν πόλεμον καί κατά πάντα ευνομωτάτη διαφερόντως' ή κάλλιστα έργα καί πολιτείαι γενέσθαι λέγονται κάλλισται πασών οπόσων νυν υπό τόν ουρανόν ημείς ακοήν παρεδεξάμεθα
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ
Τό μετά νού καί τέχνης δικαιότατον αεί διανέμοντες τοίς εν τή πόλει σώζειν τε αυτούς οίοι τε ώσιν και αμείνους εκ χειρόνων αποτελείν κατά το δυνατόν
.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΗΘΙΚΗ THΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΡΩΤΟΣ
 
ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ
ΣΟΦΙΑ
 
 
Πραότης εστίν ακίνητος ψυχής κατάστασις, εν ατιμίαις καί ευφημίαις ωσαύτως έχουσα.
.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
.
ΑΡΕΤΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ
.
 
Τη Ελλάδι πενίη μεν αιείκοτε σύντροφός εστι, αρετή δε έπακτός εστι  από τε σοφίης κατεργασμένη καί νόμου ισχυρού
.
ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ.
Άριστον άρα και κάλλιστον καί ήδιστον η ευδαιμονία. 
.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ
.
Η  ΟΛΥΜΠΙ- 
ΑΚΗ ΙΔΕΑ
ΧΡΟΝΟΣ 
&ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΠΑΘΗ
ΙΕΡΑ 
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
 
 
Ώσπερ γάρ καί τελεωθέν βέλτιστον τών ζώων άνθρωπός εστιν, ούτω καί χωρισθέν  νόμου καί δίκης χείριστον πάντων. Χαλεπωτάτη γάρ αδικία έχουσα όπλα΄ 
.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ
το Πνεύμα το Άγιον ειρήνη ψυχής καί ορίζεται καί υπάρχει
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
.
Όσοι είναι, είναι μαζύ.
.
ςΕΛΙξ
.
Για των Ελλήνων
το  ΕΝΑ.
...
@ E-είδος
.
 
Άγε δή φύσιν άνδρες 
αμαυρόβιοι, φύλλων γενεά 
προσόμοιοι, ολιγοδρανέες, 
πλάσματα πηλού, σκιοειδέα φύλ’ αμενηνά, απτήνες εφημέριοι, ταλαοί βροτοί, ανέρες εικελόνειροι, προσέχετε τόν νούν τοις αθανάτοις ημίν, τοις αιέν εούσιν, τοις άφθιτα μηδομένοισιν, 

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΟΡΝΙΘΕΣ

.
μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός 
σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.
.
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει, ιδού 
 


.

 
.............
.
.
.
.
.
.
.

..
............
............
..
..
..
.
..
.
.
.
.
.

 
 

.