.

.

.

.

.

.

..

Φ     Υ     Σ     Ι     Σ
 
 
.
ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗ
 
 
Ως ούσης τής φύσεως αρχής τινός και αιτίας του κινείσθαι καί ηρεμείν εν ώ υπάρχει πρώτως καθ' αυτό καί μή κατά συμβεβηκός.
.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ
 
.
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙ-
ΟΣ ΦΥΣΙΚΗ
ΤΟ ΠΑΡΜΕΝΙ- 
ΔΕΙΟΝ ΟΝ
 
 
Ο μέν δή θεός αρχήν τε καί τελευτήν καί μέσα τών όντων απάντων έχων, ευθεία περαίνει, κατά φύσιν περιπορευόμενος. Τώ δ' αεί ξυνέπεται Δίκη τών απολειπομένων του θείου νόμου τιμωρός.
.
ΟΡΦΕΥΣ Ο ΘΡΑΞ
.
ΖΗΝΩΝ Ο
ΕΛΕΑΤΗΣ
Η ΦΥΣΙΚΗ
 
ΣΤΟΝ ΑΡΙ- ΣΤΟΦΑΝH
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙ-
ΟΣ ΦΥΣΙΚΗ
Ο ΧΡΟΝΟΣ
 
 
Ούτος δή πάς όντος αεί  λογισμός θεού περί τόν ποτέ εσόμενον θεόν λογισθείς λείον και ομαλόν πανταχή  τε εκ μέσου ίσον και όλον και τέλεον εκ τελέων σωμάτων σώμα εποίησεν’ ψυχήν δέ εις το μέσον αυτού θεις διά παντός τε έτεινεν και έτι έξωθεν το σώμα αυτή  περιεκάλυψεν, και κύκλω δή κύκλον στρεφόμενον ουρανόν ένα μόνον έρημον 
 κατέστησεν, δι' αρετήν δέ αυτόν αυτώ δυνάμενον συγγίγνεσθαι και ουδενός ετέρου προσδεόμενον, γνώριμον δέ και φίλον ικανώς αυτόν αυτώ. διά πάντα δή ταύτα ευδαίμονα θεόν αυτόν εγεννήσατο. 
.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΤΙΜΑΙΟΣ
.
Η ΦΥΣΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΟΡΦΙΚΟΥΣ
Η ΦΥΣΙΣ 
 
ΣΤΟΥΣ ΣΤΩΪΚΟΥΣ
 
 
Έστι γάρ αρμονία πολιμιγέων ένωσις καί δίχα φρονεόντων συμφρόνησις.
.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ
 
 
.
Ου,μα τον αμετέρα γενεά 
παραδόντα Τετρακτύν, 
παγάν αενάου Φύσεως ριζώματ' έχουσαν.
.
 
Κόσμον τόνδε, τόν αυτόν απάντων,ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ' ήν αεί καί έστιν και έσται πύρ αείζωον, απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον μέτρα
.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΕΦΕΣΙΟΣ
Τά εν τώ ενί κόσμω  ου πελέκει κεχώρισται.
.
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ Ο ΚΛΑΖΟΜΕΝΙΟΣ
.
Για των Ελλήνων
το  ΕΝΑ.
...
@ E-είδος
.
 
Αρχαί των όλων άτομοι καί κενόν, τά δ' άλλα πάντα νενόμισται. Άπειροι εισίν κόσμοι καί γενητοί καί φθαρτοί. Μηδέν εκ τού μή όντος γίγνεται μηδέ εις τό μή όν φθείρεται. 
.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Τά πάντα ρεί, τό δέ έν ακινητεί. 
ςΕΛΙξ
.
μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός 
σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.
.
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει, ιδού 


 .

.

 
.............
.

..
............
............
..
..
..
.
.

  
  
.