.
...............

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
..
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..
..
 
 

..
..
..
..
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.
 
 
 

..
..
..
 
 

 

.
.............
.
 
............
............
..
..
..
 
.
.

..

.Η ΡΩ ΪΚ ΟΝ
  • Το Είδος των Ελλήνων είναι Ηρωϊκόν. Διαφορετικά, δέν είναι καθόλου Είδος Ελλήνων.

  •    
  • Ελληνικότητα δεν είναι μόνον το εύ και πλήρως ζήν. Ελληνικότητα είναι - και κυρίως μάλιστα -  το εύ και ενδόξως θνήσκειν.
Στή θέση πού βρισκόμαστε τώρα, ούτε μέ τό μικροσκόπιο δέν μπορούμε να ανακαλύψουμε, 
π ο ύ  υ π ά ρ χ ε ι   τ ρ α γ ω δ ί α  σ τ ό   θ ά ν α τ ο...

Νομίζω ότι μόνο  μέ  τήν  εκτέλεσι  θά  μπορέσω  νά 
μ ε ί ν ω   π ά ν τ α   ν έ ο ς   κ ι   α θ ά ν α τ ο ς. 
Πρώτα ή ύστερα έπρεπε νά διαθέσω τή ζωή μου. 
ΔΕ  ΒΛΕΠΩ  ΠΙΟ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΠΕΡΙΣΤΑΣΙ 
 ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΩΡΙΝΗ  ΓΙΑ  ΝΑ  ΤΟ  ΚΑΝΩ...

Αποσπάσματα από επιστολή πού έγραψε ό 24-χρονος Ανδρέας Ζάκος, 
τήν τελευταία ημέρα πρίν από τήν εκτέλεσί του (9 Αυγούστου 1956)
..
 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ο ΜΕΓΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
.
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ 
 
..
Θυμάμαι, σάν νά ’ταν τώρα, άλλη μαθητική διαδήλωσι, πάλι στή Λευκωσία. Ήταν μιά διαμαρτυρία-ξέσπασμα γιά τήν απόφασι τού Άγγλου Κυβερνήτου ν’ απαγχονισθή ο
Μιχ. Καραολής καί ο Ανδρ. Δημητρίου. Αρχηγός τής διαδηλώσεως, πού διάβαινε μέ βήμα κι έψαλλε θούρια εθνικά, ήταν ένας λεβέντης έφηβος σημαιοφόρος. Προχωρούσαν από τήν πλατεία Μεταξά στό Στάδιο. 
Στά ενδιάμεσα τών τραγουδιών φώναζαν συνθήματα, ζητωκραύγαζαν γιά τήν Ένωσι μέ τήν Ελλάδα, γιά τόν Αρχιεπίσκοπο Μακάριο καί τόν Διγενή. 
Εκεί πού διάβαιναν, χωρίς κανείς νά τό περιμένη, πλάκωσε στρατός. Ένας αξιωματικός άρπαξε άπό τόν γιακά τόν σημαιοφόρο καί, απειλώντας τον μέ τό πιστόλι στόν κρόταφο, τόν διέταξε νά κατεβάση τη σημαία. 
Τό αγόρι αντ’ απαντήσεως σήκωσε μέ τό δεξί
χέρι τή σημαία ψηλότερα, ενώ μέ τ’ αριστερό άνοιγε τό πουκάμισό του, ξεσκέπαζε τό στήθος στό μέρος τής καρδιάς καί τού  ’λεγε στ’ αγγλικά:
- Πυροβόλησε εδώ, στήν καρδιά!
Ξαφνιάστηκε ο Άγγλος!
Έμεινε για λίγο να τον κυττάζει. Ύστερα έκανε μεταβολή κι απομακρύνθηκε....

Αποσπάσματα από το έργο του Νικολάου Π. Βασιλειάδη
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ 1955-1959
. .

Γιά  τών  Ελλήνων τό  ΕΝΑ 
@ E-είδος


 

μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.

 
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, 
ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ  ΤΗΣ   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
.
επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει,
ιδού
.
 
  

.
.
.
.

  ..
............
............
..
..
..

.
.
 
.