ΣΥΜΒΟΛΙΚΤΡΟΝ

Οι   Μεγάλες   Συνθέσεις
 
από την κυανή και λευκή Μεγάλη του Γένους Σχολή
.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ,
Δημόσια και Ιδιωτικά
.
...τή Ελλάδι
πενίη μεν αιείκοτε σύντροφός εστι, αρετή δέ 
έπακτός εστι 
από τε σοφίης κατεργασμένη καί νόμου ισχυρού...
.
 
Ήν γάρ δή ποτε, ώ Σόλων, υπέρ τήν μεγίστην φθοράν ύδασιν η νύν Αθηναίων ούσα πόλις αρίστη πρός τε τόν πόλεμον καί κατά πάντα ευνομωτάτη διαφερόντως' ή κάλλιστα έργα καί πολιτείαι γενέσθαι λέγονται κάλλισται πασών οπόσων νυν υπό τόν ουρανόν ημείς ακοήν παρεδεξάμεθα
.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΤΙΜΑΙΟΣ
Έστι γάρ αρμονία πολιμιγέων ένωσις καί δίχα φρονεόντων συμφρόνησις.
.
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ
.
ο δέ θεός σφέας 
ουκ έα κινέειν 
φας 
αυτός
ικανός είναι
των εωυτού προκατήσθαι
.
 
Ο μέν δή θεός αρχήν τε καί τελευτήν καί μέσα τών όντων απάντων έχων,
 ευθεία περαίνει, κατά φύσιν περιπορευόμενος. Τώ δ' αεί ξυνέπεται Δίκη τών απολειπομένων του θείου νόμου τιμωρός.
.
ΟΡΦΕΥΣ Ο ΘΡΑΞ
.
.

ΚΒΑΝΤΙΚΗ
XΡΟΝΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
.

Τ Ι Μ Α Ι Ο Σ
.

TO ΣΗΜΑ ΤΗΣ  ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ
.
.

 
επειδή γάρ πάντων τούτων χρόνος ετελέστη και μεταβολην έδει γίγνεσθαι καί δή καί τό γήινον ήδη πάν ανήλετο γένος, πάσας εκάστης τής ψυχής τάς γενέσεις αποδεδωκυίας, όσα ήν εκάστω προσταχθέν τοσαύτα εις γήν σπέρματα πεσούσης, τότε δή τού παντός ο μέν κυβερνήτης, οίον πηδαλίων οίακος αφέμενος, εις τήν αυτού περιωπήν απέστη, τόν δέ δή κόσμον πάλιν ανέστρεφεν ειμαρμένη τε καί σύμφυτος επιθυμία.
.
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
το Πνεύμα το Άγιον ειρήνη ψυχής και ορίζεται και υπάρχει
.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ.
.
.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
H Kοσμογονία συναντά την Πολιτική
.

Γιατί η αυτογνωσία 
είναι κοσμογνωσία ;
αρκεί το γνώθι σαυτόν ;
ΟΝ + ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ
.

ΑΓΑΠΗ

.
 
καί εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, καν έχω πάσαν την πίστιν ώστε όρη μεθιστάναι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.
.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ροή Επίγνωσης Ζωοποιός, μέτρα γεννώσα. 
Ιδού τί τό όν.
.
ςΕΛΙξ
.
.
Για των Ελλήνων
το  ΕΝΑ.
...
@ E-είδος
.
.
 
Ο άκοπος από τον ουρανό... 
.
η μνήμη γιναμένη παρόν
.
ο καθείς και τα όπλα του
.
Ο Ήλιος ο Αρχάγγελος
.
Ο υφαντής των αστερισμών
.
Έγινε αυτός που είμαι
.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ 
Αιών ορών ο υποτώριος εστώς.
.
ςΕΛΙξ
.
.
Τά πάντα ρεί, τό δέ έν ακινητεί. 
ςΕΛΙξ
.
μόνη [η μονάς] τών άλλων 
ομοίως τώ τού παντός 
σωτηρίω προνοία 
εμφήναι τε τόν περί του Θεού λόγον 
και προσοικειωθήναι αυτώ 
μάλιστα πάντων επιτηδειοτάτη.
.
ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

επειδή λοιπόν και η μονάδα μετράει, ιδού 
.

 

.

 
.............
.
............
............
..
..
..
 
.
.
.