Καθηγητής Λιαντίνης

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει την περίεργη και αινιγματική εξαφάνιση του καθηγητή της Φιλοσοφικής, Δημήτρη Λιαντίνη Δυόμισι χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που εξαφανίστηκαν τα ίχνη του και κανείς δεν είναι σε Θέση να αποδείξει αν ζει η πέθανε αφού μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί η σορός του. Έτσι το κουβάρι της μυστηριώδους εξαφάνισης του εκκεντρικού καθηγητή αντί να ξετυλίγεται μπερδεύεται ακόμη περισσότερο. Η επικρατούσα άποψη είναι ο καθηγητής Λιαντίνης αυτοκτόνησε Θέλοντας αυτόν το μακάβριο τρόπο να δια­μαρτυρηθεί για την κατάντια του Ελληνισμού. «Φεύγω αυτοθέλη­τα και η τελευταία μου Πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρη­σης για το κακό που ετοιμάζου­με εμείς οι ενήλικες για τις νέ­ες γενεές» είχε γράψει επί λέξει σε ένα γράμμα που άφησε στην κόρη του Διοτίμα λίγο πριν χα­θούν τα ίχνη του. Όμως κάποι­οι πιστεύουν ότι το γράμμα αυ­τό είναι παραπλανητικό και υπο­στηρίζουν ότι ο Λιαντίνης ζει. Πρόκειται πραγματικά για μία πολύ παράξενη ιστορία που συ­νεχώς το μυστήριό της βαθαίνει καθώς όλο και πιο νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιό­τητας περιπλέκοντας περισσό­τερο την υπόθεση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγ­ματα απo την αρχή. Ο Δημήτρης Λιαντίνης γεννήθηκε στη Λακω­νία την ίδια ημερομηνία (23 Ιου­λίου) που είχε έρθει στη ζωή και ο Μέγας Αλέξανδρος κάτι που ο καθηγητής τόνιζε συχνά με υπερηφάνεια σε συζητήσεις με­ταξύ των αρχαιολατρών φίλων του. Και αυτό γιατί ο καθηγητής Λιαντίνης ήταν πραγματικά ένας λάτρης του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και είχε δημιουργή­σει γύρω έναν κύκλο ατόμων που είχαν κάνει τρόπο ζωής τα αρχαιοελληνικά ιδεώδη. Ήταν μάλιστα και μέλος του σωματεί­ου «Οδύσσεια» που επιδιώκει να καθιερώσει την καύση των νε­κρών στην Ελλάδα όπως και στην αρχαιότητα. Πολλοί συν­δέουν τον κύκλο των ατόμων γύ­ρω από τον Λιαντίνη, με τη μυ­στική ομάδα ΕΨΙΛΟΝ η οποία βασιζόμενη στις αρχαίες Ελλη­νικές ιδέες και δοξασίες προ­σπαθεί να επαναφέρει με τον τρόπο της τον Ελληνισμό στην παλιά του δόξα- Ακούγονται πά­ρα πολλά για αυτήν Την ομάδα και τις δυνατότητές της. Το πιο ακραίο από αυτά είναι ότι τα μέ­λη της γνωρίζουν καλά τα αρ­χαία ελληνικά μυστήρια και κα­τέχουν ασύλληπτες επιστημονι­κές γνώσεις της αρχαιότητας που για τον κοινό άνθρωπο αγ­γίζουν τα όρια της μεταφυσικής. Πολλοί ισχυρίζονται ότι 0 καθη­γητής ήταν μυημένος σε αυτά τα μυστήρια. Έτσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί η ημερομηνία αλ­λά και ο τόπος που επέλεξε να εξαφανιστεί. Γιατί η  1η Ιουνίου του 1998 που ο Λιαντίνης φρό­ντισε να σβήσει τα ίχνη του δεν είναι τυχαία ημερομηνία αλλά σύμφωνα με τους αρχαίους μύ­στες σχετίζεται άμεσα με το Θεό Απόλλωνα. Ήταν λοιπόν μία αινιγματική Δευτέρα του Ιουνίου που ο καθηγητής Λιαντίνης πε­ρίμενε καρτερικά μέχρι τη στιγ­μή που ο Ήλιος στάθηκε ακρι­βώς στο σημείο που βρίσκεται ο απλανής αστέρας Λαμπαδίας γνωστός και ως Aldebaran και έπειτα εξαφανίστηκε. Επέλεξε για τόπο τις εξαφάνισής του τον Ταΰγετο που εθεωρείτο από τους αρχαίους Έλληνες ότι παί­ζει το ρόλο του άξονος μεταξύ του φυσικού και του μεταφυσικού πεδίου. Έκτοτε από την εξαφά­νισή του και μετά, πολλά πε­ρίεργα γεγονότα και ευρήματα έχουν δει το φως της δημοσιό­τητας που άλλοτε σοκάρουν και άλλοτε προβληματίζουν. Άλλοι ισχυρίστηκαν ότι τον εί­δαν στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών μαζί με άλλα δύο άτομα να παίζει αυλό. Έστειλαν μάλιστα σε απογευματινή εφη­μερίδα και υλικό (Το εξώφυλλο του cd, ένα σχεδιάγραμμα και ένα Περίεργο σημείωμα από το Περιοδικό Αέροπος) Που Πα­ραπέμπει σε ζωντανό καθηγη­τή Λιαντίνη. Το Περίεργο είναι ότι ο δίσκος που στάλθηκε αυ­τοσυστήνεται ως μουσικό αί­νιγμα που αν λυθεί δίνει ένα χρήσιμο μήνυμα για το μέλλον ενώ το εξώφυλλό του παρου­σιάζει ένα άγαλμα του Απόλ­λωνα μαζί με ένα ούφο. Πολλοί υπέθεσαν τότε πως αν ο καθη­γητής ζει δεν αποκλείεται να έστειλε ο ίδιος αυτό το υλικό θέλοντας να μεταδώσει με αυ­τό τον τρόπο κάποιο σημαντι­κό μήνυμα. Αλλά η ιστορία έχει  και συνέχεια. Πρόσφατα και λί­γες ημέρες μετά τη δημοσίευ­ση Του ισχυρισμού του αδελ­φού του καθηγητή ότι γνωρίζει ακριβώς Πού βρίσκεται ο νε­κρός, άρχισαν κυκλοφορούν νέες φήμες στους Ελληνιστικούς κύκλους. Σύμφωνα με αυ­τές 20 από τα κυκλοφορούντα αντίγραφα του cd που βρέθηκε στους Δελφούς καθώς και 20 αντίτυπα από κάποιο βιβλίο του καθηγητή, φέρνουν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα γραμμένο από τον ίδιο τον Λιαντίνη. Λέγεται. δε πως στο μήνυμα αυ­τό ο Λιαντίνης δίνει πολλές εξη­γήσεις για τη στάση του και λύνει πολλά από τα μυστήρια αυτής της ιστορίας. Πάντως μέ­χρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστή κάποιος που να έχει στα χέρια του ένα από τα βιβλία ή τα cd με περιεχόμενο το συγκε­κριμένο μήνυμα του καθηγητή. Είναι δύσκολο να ανακαλύ­ψει κανείς σε αυτή την ιστορία πού σταματά η πραγματικότη­τα και πού αρχίζει ο μύθος. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο καθηγητής Λιαντίνης βρήκε ένα μα­κάβριο τρόπο να μας προβλη­ματίσει και να γεμίσει με αγωνία τους δικούς του ανθρώπους. Πάντως, σε όλα αυτά που συμβαίνουν και με την απουσία κάποιου καθοριστικού στοιχείου που να ρίχνει άπλετο φως σε αυτή την αινιγματική υπόθεση, είναι σίγουρο ότι το σίριαλ με την εξαφάνιση του καθηγητή θα έχει συνέχεια με πολλά επει­σόδια μυστηρίου και αινιγματι­κή πλοκή.