ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΝΕΦΩΝ 

    Ο κώδικας για τον υπολογιστή βάσης συννέφων είναι διαθέσιμος για οποιονδήποτε ενδιαφέρετε να τον χρησιμοποιήσει στην ιστοσελίδα του προσθέτοντας το πρώτο μέρος στο <HEAD>  και το δεύτερο μέρος στο <BODY>. 

1ο μέρος: 

<script LANGUAGE="JavaScript">

// JavaScript for cloudbase calculator.

// Author-Sotos Christoforou.

// http://agrino.org/hanggliding

// sotochri@cylink.com.cy

<!--- hide from old browsers --- >

function compute(form) {

form.cloudc.value = ((form.tempc.value - form.dewc.value)*122.4);

form.cloudf.value = ((form.tempf.value - form.dewf.value)*222);

}

function ClearForm(form) {

form.dewc.value = "";

form.tempc.value = "";

form.cloudc.value = "";

form.dewf.value = "";

form.tempf.value = "";

form.cloudf.value = "";

}

<!-- done hiding from old browsers -->

</script>

2ο μέρος:

<form>

<div align="center"><center><table border="1" width="54%" bgcolor="#FFFF00" height="181">

<tr>

<td width="100%" colspan="4" height="15"><div align="center"><center><p><font size="2"

color="#0000FF"><strong>Υπολογιστής βάσης συννέφων</strong></font></td>

</tr>

<tr align="center">

<td width="25%" height="38"><div align="center"><center><p><a

HREF="http://agrino.org/hanggliding"><img

SRC="http://www.agrino.org/hanggliding/_borders/hgcyprus.gif" WIDTH="108" HEIGHT="60"

BORDER="0" ALT="Hanggliding in Cyprus"></a> </td>

<td width="25%" align="center" height="38"><div align="center"><center><p><font size="1"

color="#0000FF"><strong>Θερμοκρασία</strong></font></p>

</center></div><div align="center"><center><p><font size="1" color="#0000FF"><strong>C°/

F°&nbsp; </strong></font></td>

<td width="25%" align="center" height="38"><div align="center"><center><p><font size="1"

color="#0000FF"><strong>Θερμοκρασία δρόσου</strong></font></p>

</center></div><div align="center"><center><p><font size="1" color="#0000FF"><strong>(Dew

point)C°/ F°&nbsp; </strong></font></td>

<td width="25%" align="center" height="38"><font size="1" color="#0000FF"><strong>Βάση

συννέφων</strong></font><p><font size="1" color="#0000FF"><strong>m/ft</strong></font></td>

</tr>

<tr align="center">

<td width="25%" height="23"><div align="left"><p><font size="1" color="#0000FF"><strong>Μετρικό

C°/m</strong></font></td>

<td width="25%" height="23"><font color="#0000FF"><input TYPE="text" NAME="tempc"

SIZE="10"></font></td>

<td width="25%" height="23"><font color="#0000FF"><input TYPE="text" NAME="dewc" SIZE="10"></font></td>

<td width="25%" height="23"><font color="#0000FF"><b><b><input TYPE="text" NAME="cloudc"

SIZE="10"></b></b></font></td>

</tr>

<tr align="center">

<td width="25%" height="23"><div align="left"><p><font size="1" color="#0000FF"><strong>Αγγλικό.

F°/ft </strong></font></td>

<td width="25%" height="23"><font color="#0000FF"><input TYPE="text" NAME="tempf"

SIZE="10"></font></td>

<td width="25%" height="23"><font color="#0000FF"><input TYPE="text" NAME="dewf" SIZE="10"></font></td>

<td width="25%" height="23"><b><b><font color="#0000FF"><input TYPE="text" NAME="cloudf"

SIZE="10"></font></b></b></td>

</tr>

<tr align="center">

<td width="100%" colspan="4" height="16"><div align="center"><center><p><font

color="#0000FF"><input TYPE="button" VALUE="Υπολογισμός"

ONCLICK="compute(this.form)"><input TYPE="button"

VALUE="Καθαρισμός φόρμας" ONCLICK="ClearForm(this.form)"></font></td>

</tr>

<tr align="center">

<td width="100%" colspan="4" height="30"><div align="center"><center><p><font size="2"

color="#0000FF"><strong>Τοποθετέιστε την θερμοκρασία που

επικρατεί στην περιοχή που σας ενδιαφέρει μαζί

με την θερμοκρασία δρόσου. </strong></font></p>

</center></div><div align="center"><center><p><a

href="http://agrino.org/hanggliding/cloudbase.htm"><img

src="http://agrino.org/hanggliding/_borders/cloudbase_script.gif" width="150" height="20"

border="0"></a></td>

</tr>

</table>

</center></div>

</form>