Μεσαορία   

 Άσσια
Λευκόνοικο
Λύση
Ο κάμπος,ο θερισμός