Σημαία Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ,  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λογότυπο Υπουργείου

     

ΚΕΝΤΡΟ  SOLVIT  ΚΥΠΡΟΥ
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
 φιλοξενεί  το Κέντρο
SOLVIT Κύπρου.

[Αρχική Σελίδα]    [English EN]    [Συνδέσεις - Αποποίηση]

Κέντρο SOLVIT Κύπρου:

Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου αποτελεί μέρος ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου παρόμοιων κέντρων που βρίσκονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενστάϊν.


Τι είναι το SOLVIT:

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο το οποίο ασχολείται με την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται μεταξύ μιας επιχείρησης ή πολίτη, αφενός και μιας εθνικής δημόσιας αρχής, αφετέρου και αφορούν λανθασμένη ή ελλιπή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς.

Το SOLVIT επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα χωρίς να απαιτείται προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Δήλωση: Το SOLVIT είναι ένα κέντρο φιλικού διακανονισμού το οποίο διαμεσολαβεί για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. να βρουν γρήγορες και ρεαλιστικές λύσεις σε προβλήματα που αφορούν την εσωτερική αγορά. Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή του προβλήματος σας στο SOLVIT δεν αναστέλλει τυχόν προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας.


Τομέας Δραστηριοτήτων του  Δικτύου SOLVIT:

Το δίκτυο εξετάζει υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις άδειες παραμονής, το δικαίωμα ψήφου, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, το δικαίωμα απασχόλησης, τις άδειες οδηγού, την εγγραφή αυτοκινήτων, τον τελωνειακό έλεγχο, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, την εγγραφή αυτοτελώς εργαζομένων, τη φορολογία, τις δημόσιες συμβάσεις κτλ.


Ενδεικτικά παραδείγματα υποθέσεων όπου μπορεί να επέμβει το δίκτυο:

-Κατασκευαστής παιχνιδιών, ο οποίος διαθέτει ελεύθερα τα εμπορεύματα του στην εγχώρια αγορά, αντιμετωπίζει προβλήματα από τη δημόσια  διοίκηση άλλου κράτους μέλους, όπου θέλει να διαθέσει τα εμπορεύματα του,  η οποία ζητά, αδικαιολόγητα κατά την άποψη του κατασκευαστή,  πρόσθετες βεβαιώσεις και έγγραφα (Παράβαση της Αρχής της Ελεύθερης Κυκλοφορίας Αγαθών).

-Δημόσια αρχή κράτους μέλους, δεν αναγνωρίζει για σκοπούς προαγωγής,   δίπλωμα, που κατέχει  εργαζόμενος σε αυτή, το οποίο ο εργαζόμενος έλαβε σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους όπου το δίπλωμα αυτό αναγνωρίζεται (Παράβαση της Αρχής της Αμοιβαίας Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).


Πως λειτουργεί το δίκτυο SOLVIT:

Ο αιτητής υποβάλει το παράπονό του, στο Κέντρο SOLVIT της χώρας του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου, επιστολής ή με επίσκεψη στα γραφεία του Κέντρο SOLVIT.  Το Κέντρο SOLVIT ελέγχει τα στοιχεία της υπόθεσης και αφού διαπιστωθεί ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου, η υπόθεση καταχωρείται σε σύστημα βάσης δεδομένων.  Η υπόθεση προωθείται  αυτόματα στο Κέντρο SOLVIT του κράτους - μέλους όπου προέκυψε το πρόβλημα, το οποίο αναλαμβάνει  και την επίλυση του. Τα δύο Κέντρα SOLVIT βρίσκονται σε συνεχή επαφή κατά τη διάρκεια της περιόδου διερεύνησης της υπόθεσης και ο παραπονούμενος  τηρείται ενήμερος για την εξέλιξη της. Η λύση που θα προταθεί στον παραπονούμενο δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να την αποδεχτεί ή να την απορρίψει.

Το Κέντρο SOLVIT Κύπρου, καθώς και τα Κέντρα SOLVIT στα άλλα κράτη-μέλη, επιλαμβάνεται και προβλημάτων  που δυνατό να προκύψουν από λανθασμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από την κυπριακή δημόσια διοίκηση, εφόσον τα προβλήματα αυτά έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.


Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο SOLVIT και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει εσάς ή τον οργανισμό σας, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή επικοινωνήστε  με το Κέντρο SOLVIT Κύπρου.

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο SOLVIT Κύπρου,

 

Α. Αραούζου 6,

CY-1421 Λευκωσία - Κύπρος.

 

Τηλέφωνα:

22867207, 22867305, 22867346, ή
  Γραμμή Καταναλωτή 1429 (δωρεάν παγκύπρια κλήση).
Σημ: Για κλήσεις που γίνονται από το εξωτερικό,
η χρήση του προθέματος +357 ΧΧΧΧΧΧΧΧ είναι απαραίτητη.
 

Τηλεομοιότυπο (φαξ):

+357 22304916, +357 22375120.
 

Ηλ. ταχυδρομείο:

solvit@mcit.gov.cy

  


Ç     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας È

© 2004-2010 Υπηρεσία Ανταγωνισμού & Προστασίας Καταναλωτών
 
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού,
1421 Λευκωσία - Κύπρος
webmaster Anfo - Φιλοξενία από Κύπρος.Net